VEX Robotics World Championship 少年工程挑戰賽 2022 美國世界賽 Appolo division 取得第7名

3F Law Chun Tung 羅振東

3F Pun Ming Ho 潘銘浩

3F Wang Ho Pui,Keith 宏灝錇

3F Yao Kwong Shing 姚廣城

發佈於 03/07/2023